Dokument bez tytułu
 
   
 
 
     
 

 

 

  BIP - Prawo

Przepisy regulujące funkcjonowanie naszej placówki:

 • Ustawa o pomocy społecznej dnia 12 marca 2004r.
  (Dz. U. z 2004r, Nr 64, poz. 593),
 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r
  (Dz. U. z 1998r, Nr 155, poz. 1014 z póżn. zmianami),
 • Ustawa o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994r
  (Dz. U. z 1994r, Nr 121, poz.591 z póżn. zmianami),
 • Ustawa o oochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r
  (Dz. U. z 1994r, Nr 111, poz.535 z póżn. zmianami),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zmianami.)
 • umowa nr PS/38/2008 o realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej zawarta w dniu 15.12.2008r s Słupsku pomiędzy Powiatem Słupskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Słupskiego z siedzibą w Słupsku a Kurią Prowincjalną Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z siedzibą w Kopcu.

Przepisy wykonawcze:

 • Statut Jednostki: Nadany przez Prowincjała Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich z dnia 18.04.2012r.
 • Regulamin Organizacyjny Domu